21. Mai 2024
Tanzschule Gueth, Hamm

Kostenloses Tanzfreizeit- und Integrationsangebot für ukrainische Flüchtlingskinder und Jugendliche

– Безкоштовний танцювальний табір та інтеграційна пропозиція для українських дітей та молоді біженців – Bezkoshtovnyy tantsyuvalʹnyy tabir ta intehratsiyna propozytsiya dlya ukrayinsʹkykh ditey ta molodi bizhentsiv

Ab sofort bieten wir ukrainischen Flüchtlingskindern und Jugendlichen in Hamm (zunächst befristet für eine Dauer von 3 Monaten) ein kostenloses Tanzfreizeit- und Integrationsangebot durch die Teilnahme an unserem allgemeinen Tanzschulunterricht für Kinder und Jugendliche an.  Wir hoffen dadurch einen kleinen Beitrag zur Freude der Kinder und Jugendlichen leisten zu können.  Bitte setzen Sie sich mit uns bei Interesse in Verbindung, damit wir organisatorische Absprachen treffen und unsere Hilfe möglichst schnell starten können.
Das Team der Tanzschule Güth

Негайно ми пропонуємо українським дітям та молоді-біженцям у Хаммі (спочатку обмежувалося 3 місяці) безкоштовне танцювальне дозвілля та можливості інтеграції через участь у наших загальних заняттях школи танцю для дітей та молоді. Сподіваємося, що зможемо зробити невеликий внесок у радість дітей та молоді. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб ми могли якнайшвидше провести організаційні заходи та почати нашу допомогу.
Команда школи танцю Güth

Nehayno my proponuyemo ukrayinsʹkym dityam ta molodi-bizhentsyam u Khammi (spochatku obmezhuvalosya 3 misyatsi) bezkoshtovne tantsyuvalʹne dozvillya ta mozhlyvosti intehratsiyi cherez uchastʹ u nashykh zahalʹnykh zanyattyakh shkoly tantsyu dlya ditey ta molodi. Spodivayemosya, shcho zmozhemo zrobyty nevelykyy vnesok u radistʹ ditey ta molodi. Yakshcho vy zatsikavleni, budʹ laska, zvʺyazhitʹsya z namy, shchob my mohly yaknayshvydshe provesty orhanizatsiyni zakhody ta pochaty nashu dopomohu.
Komanda shkoly tantsyu Güth

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner